Musicant | Escola de música a Barcelona

Política de privacidad

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (en endavant, “LOPDGDD”), MUSICANT vol que l’Usuari conegui quina és la Política de Privacitat aplicada respecte a les seves dades personals. 

Informació addicional   

Dades del Responsable del Tractament

Musicant, Escola d’Educació musical, SL

N.I.F. B61397931

Adreça: C/ Indústria 311 baixos, 08041 Barcelona (Espanya)  

Telèfon + 034 93 340 69 99

Adreça electrònica: musicant@musicant.cat 

DPO o contacte musicant@musicant.cat   

Finalitat

S’informa a l’Usuari que les dades personals i d’informació que faciliti a MUSICANT es tractaran d’acord amb les següents finalitats en funció de la manera en què hagin estat proporcionades:

a. Pels clients i Usuaris i altres persones vinculades a MUSICANT:

   – La gestió i el registre com alumne.

   – La comunicació d’activitats i oferiment de productes i serveis  propis o de tercers que puguin ser d’interès pels destinataris.

b. Per proveïdors i clients de MUSICANT: compliment del negoci jurídic concertat. Així com, la comunicació d’activitats i oferiment de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser d’interès pels destinataris.

c. La gestió dels cursos i del campus de l’escola.

d. El registre i la gestió de la borsa de treball de MUSICANT.

e. Respondre a la consulta telemàtica realitzada per l’interessat.

f. Gestionar las sol·licituds de suggeriments, peticions, queixes i reclamacions.

g. Les imatges captades per les càmeres de seguretat de les instal·lacions de MUSICANT són gravades amb la finalitat de controlar l’accés i garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

Legitimació

La base de legitimació pel tractament de les dades de l’Usuari com a client és el seu consentiment i la relació contractual amb MUSICANT, en compliment de les obligacions legals.

La base de legitimació pel tractament de les seves dades com a proveïdors i clients és la relació contractual vigent amb MUSICANT. 

La base de legitimació pel tractament de les dades de l’Usuari per la finalitat d’enviar-li informació d’activitats, serveis i actes de MUSICANT que resultin del seu interès és el seu consentiment, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el tractament de les dades en base a les obligacions legals i estatutàries com a persona col·legiada. 

La base de legitimació pel tractament de les seves dades rebudes a través del formulari de suggeriments, peticions, queixes i reclamacions és la seva sol·licitud i consentiment per tal de portar a terme la gestió de la seva sol·licitud. 

La base legitimació pel tractament de les imatges captades per les càmeres de videovigilància de les instal·lacions de MUSICANT és l’interès legítim.

Termini de conservació de les dades 

Les dades vinculades a la relació contractual amb MUSICANT (proveïdors, clients, alumnes i candidats de la borsa de treball) es conservaran un màxim de deu (10) anys des de la finalització del servei. No obstant, al marge del període abans esmentat, es conservaran les dades de l’Usuari durant els preceptius terminis de prescripció a fi de complir amb les nostres obligacions legals, per a la gestió dels nostres drets (interposar o defensar, si s’escau, una reclamació), aplicant així mateix el que disposa la normativa interna relativa als períodes d’arxiu i retenció de documentació. 

Les dades personals proporcionades per l’enviament d’informació es conservaran mentre no es revoqui el consentiment. L’Usuari pot revocar el seu consentiment a: musicant@musicant.cat. 

Respecte a les sol·licituds de suggeriments, peticions, queixes i reclamacions, es conservaran fins que es doni resposta a la seva sol·licitud i com a màxim sis (6) mesos des de la resolució de la mateixa.

Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats de tractament

 Informem que les dades de l’Usuari no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal. A més, l’informem que, en determinats supòsits, podem comunicar les seves dades a altres entitats que ens presten serveis propis de publicitat, mitjans digitals i xarxes socials, que ens ajuden a prestar els nostres serveis de forma eficient i sempre a l’empara de la normativa vigent i, amb les quals, en la seva condició d’encarregats de tractament de les dades titularitat de MUSICANT, i de conformitat amb el que preveu l’article 28 GDPR, s’ha formalitzat un contracte que legitima l’accés d’aquestes entitats a les dades personals i que inclou les obligacions que han de contemplar-se en el tractament.

 Aquestes excepcions són:

Quan una norma legal exoneri del consentiment

Quan la cessió és necessària per prestar el servei a través d’un tercer (encarregat de tractament), segons les següents finalitats:

Transferències internacionals de dades 

Amb caràcter general, MUSICANT no realitza transferències de dades fora de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu.

 Drets de l’interessat

 Finalment, comuniquem a l’Usuari que té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari: 

 i. Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 ii. Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, supòsit en el qual els responsables del tractament deixaran de tractar-les excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions; i, en cas d’haver facilitat el seu consentiment per a una finalitat concreta. 

 iii. Podrà retirar, si s’escau, el seu consentiment en qualsevol moment, la qual cosa no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix, l’Usuari tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat als responsables del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que els responsables del tractament ho puguin impedir.

En aquest sentit, l’Usuari podrà sol·licitar que els responsables del tractament transmetin directament, si és tècnicament possible, les dades personals al responsable del tractament que l’Usuari indiqui en la seva comunicació.

Finalment, informem a l’Usuari que podrà exercir els seus drets mitjançant l’enviament de sol·licitud a:

– Musicant, carrer Indústria, 311, baixos, 080041 Barcelona (Espanya), o bé enviant un correu electrònic a musicant@musicant.cat  indicant al sobre o a l’assumpte del missatge: “MUSICANT Política de Privacitat”.

Si l’Usuari considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no està satisfet amb l’exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant de:

– L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’alguna de les vies següents:

i. A través del telèfon +34 901.100.099 o bé +34 912.663.517.

ii. A través de mitjans electrònics, dirigint-se a la web https://www.aepd.es/agencia/contacto.html.

iii. Presencialment dirigint-se al carrer Jorge Juan, nº 6 (28001) Madrid.

– L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través d’alguna de les vies següents:

i. A través del telèfon +34 93.552.78.00; 

ii. A través de mitjans electrònics, dirigint-se a la web http://apdcat.gencat.cat/ca/contacte/.

iii. Presencialment dirigint-se al carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

Veracitat de les dades

 Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació d’aquestes si cal.