Musicant | Escola de música a Barcelona

Avís Legal

Informació general d’aquest lloc web

1. La informació continguda al lloc web de MUSICANT té la finalitat de donar a conèixer l’activitat i els serveis que presta. MUSICANT treballa perquè la informació i els serveis oferts que es difonen acompleixin la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. En aquest sentit, cal tenir present la data d’actualització que en cada cas s’indiqui. La informació que es pot oferir mitjançant aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes administratius que han de ser publicats en diaris, butlletins oficials o el sistema que la mateixa Universitat determini.

2. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de MUSICANT o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la institució. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els respectius titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual dels continguts.

3. MUSICANT es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

4. En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, MUSICANT les publica respectant el dret a la imatge pròpia. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, elaborats per informar i donar a conèixer l’activitat de MUSICANT. En cap cas són utilitzades amb altres finalitats, ni cedides a terceres persones sense l’autorització corresponent.

5. MUSICANT té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maliciós (malware). L’accés segur al lloc web (com ara en el cas de les intranets) es fa mitjançant el protocol HTTPS.

6. MUSICANT facilita des del seu lloc web un hipervincle als seus perfils de Facebook, Twitter, Youtube, etc., amb l’objectiu de donar a conèixer en quines xarxes socials és present. Una vegada s’accedeix a qualsevol d’aquestes xarxes socials l’usuari està sotmès a les polítiques que cada servei tingui establertes.

7. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de la MUSICANT se substancia davant dels jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa al fur, si aquest fos diferent.

Protecció de dades de caràcter personal

En el cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal, el tractament que se’n pot derivar està sotmès a les previsions de la normativa corresponent sobre protecció de dades de caràcter personal. S’ha de tenir en compte que el lloc web de MUSICANT no és una font accessible al públic de les que preveu aquesta normativa.

a) Dades recollides mitjançant formularis

1. Al lloc web de la MUSICANT hi ha inserits diferents formularis amb els quals es poden recollir dades de caràcter personal. En tots aquests formularis consten les respectives clàusules d’informació que donen compliment al que preveu la normativa de protecció de dades.

2. Així mateix, i quan és obligatori per la normativa de protecció de dades, també se sol·licita el consentiment de la persona afectada per tractar o cedir les seves dades de caràcter personal. A aquests efectes s’ha de tenir en compte el que s’indica en cada clàusula.

3. En qualsevol cas, MUSICANT només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

4. Tal com preveu la normativa de protecció de dades, en el cas que un menor d’edat proporcioni dades de caràcter personal, només ho podrà fer si té més de 14 anys. En el cas dels menors de 14 anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors. MUSICANT no assumeix cap responsabilitat sobre les dades de caràcter personal facilitades pels menors de 14 anys que no tinguin el consentiment dels pares o tutors.

b) Dades de transmissió

 Les dades de transmissió estan implícites en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Les dades generades per la navegació en el lloc web de MUSICANT només es tracten amb finalitats estrictament tècniques i pel personal vinculat al deure de secret.

c) Galetes (cookies)

Les galetes o cookies són petits fitxers de text creats inicialment per facilitar la navegació, si bé posteriorment s’han aplicat a altres àmbits. MUSICANT fa servir únicament les galetes que permeten que la persona que visita el lloc web navegui d’una manera més fluida i individualitzada.