El potencial humà

L´equip de professors està format per professionals de la música que s´han format en diferents conservatoris i escoles superiors de música.

És voluntat de l´equip l´aprofundiment de la pedagogia Willems en cada un dels camps en els que es desenvolupa el seu treball. La formació continuada dels professors s´articula a través de sessions internes de debat i a través de cursos externs que els permeten créixer en el coneixement de la matèria.

Ens fem nostre el pensament d´Edgar Willems resumit en aquest text extret d´una conferència donada pel propi professor Willems: “L´èsser humà té possibilitats gairebé il·limitades. És deure, doncs, de l´educador suposar que tots els infants són aptes per rebre una educació musical”

Les eines de debat, posada en comú i de coordinació són els claustres i les reunions del diferents departaments que, a més, ens permeten marcar les pautes que regeixen l´escola així com organitzar les diferents activitats del curs.

Per aconseguir els objectius educatius que Musicant té plantejats, es manté un contacte el més estret possible amb els pares dels alumnes a través de:

  • Reunions de pares.
  • Entrevistes personalitzades.
  • Sessions de portes obertes